Giuseppina Mastrovito, Mauro Mauri

Giuseppina Mastrovito, Mauro Mauri